ഈ പറയുന്ന ജീവികൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കൂടുകൂട്ടിയാൽ ജീവിതത്തിലേക്ക് സൗഭാഗ്യങ്ങൾ കടന്നു വരും…

ഊർജ്ജവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പറയുന്ന ശാസ്ത്രമാണ് വാസ്തുശാസ്ത്രം.. വാസ്തുപ്രകാരം അതിനാൽ ഒരു ഉത്തമവീട്ടിൽ പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജം അഥവാ ഈശ്വരന്റെ സാന്നിധ്യം നിലനിൽക്കാം.. ഇതിനുള്ള ഒരു കാരണം പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ആയ വായു ജലം അഗ്നി ഭൂമി ആകാശം എന്നിവ സന്തുലിതമായിരിക്കണം.. ഇങ്ങനെ ബാലൻസ് ആയിരുന്നാൽ മാത്രമേ ആ വീട്ടിൽ കലഹങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ദുരിതങ്ങൾ എല്ലാം വിട്ടു ഒഴിഞ്ഞ കൂടുതൽ.

   

ഉയർച്ചകൾ സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഐശ്വര്യങ്ങളും ഒക്കെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയുള്ളൂ.. എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇത്രകാലം എല്ലാവരുടെയും വീട് ആകണമെന്ന് ഇല്ല.. ഇതുതന്നെയാണ് വാസ്തവം.. വാസ്തു എല്ലാം കാര്യമായി നോക്കിയശേഷം വീട് വച്ചാലും ചിലപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വയ്ക്കുന്ന ചില വസ്തുക്കൾ വാസ്തു ദോഷത്തിന് കാരണമായി തീരാറുണ്ട്.. എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ.

അഥവാ ഭാഗ്യങ്ങൾ വരുന്നതിനു മുമ്പായി നമ്മുടെ പ്രകൃതി ചില ജീവികളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ചില സൂചനകൾ നൽകുന്നതാണ്.. പൊതുവേ ഏത് ജീവിയും വീടുകളിൽ കൂടുകൂട്ടുന്നത് ദോഷകരമായി തന്നെയാണ് പറയുന്നത്.. എന്നാൽ ഒരു ജീവി മാത്രം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വന്ന കൂട് കൂട്ടുന്നത് വളരെയധികം.

സൗഭാഗ്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.. കൂടാതെ നമ്മുടെ ശകുനശാസ്ത്രപ്രകാരം ചില സൂചനകളും ഇവ നൽകുന്നതാണ്. ഇവ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ വിശദമായിത്തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം.. വേട്ടാളൻ എന്നുള്ള ജീവി എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതം തന്നെയാണ്. ചെറു പ്രാണികളെയും അതുപോലെ ചെറു ജീവികളെയും എല്ലാം കഴിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് ഇത്.. ഇവയുടെ കുത്ത് ഏറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ വിഷാംശം ചെറുതായി ശരീരത്തിൽ വരുന്നതാണ്.. കൂടുതൽ വിശദമായ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക…