പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ 799 രൂപ നൽകിയാൽ 15 ലക്ഷത്തിന്റെ ഇൻഷുറൻസ്

പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ 799 രൂപ നൽകിയാൽ 15 ലക്ഷത്തിന്റെ ഇൻഷുറൻസ്

https://youtu.be/N8TvaERmxvs