ശിവരാത്രി തൊടുകുറി, മൂന്നിൽ ഒന്ന് തൊടൂ, ഈ ശിവരാത്രി നാളിൽ ഭഗവാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന വരം ഇതാണ്‌

ശിവരാത്രി തൊടുകുറി, മൂന്നിൽ ഒന്ന് തൊടൂ, ഈ ശിവരാത്രി നാളിൽ ഭഗവാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന വരം ഇതാണ്‌