ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ നടന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം, എന്റെ കൃഷ്ണാ

ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ നടന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം, എന്റെ കൃഷ്ണാ