വീട്ടിലെ ഉപ്പ് പാത്രത്തിൽ ഈ 2 വസ്തുക്കൾ മറച്ച് വെക്കുക,കടങ്ങൾ തീരും,സമ്പത്ത് നിറയും,ജീവിതം രക്ഷപെടും

വീട്ടിലെ ഉപ്പ് പാത്രത്തിൽ ഈ 2 വസ്തുക്കൾ മറച്ച് വെക്കുക,കടങ്ങൾ തീരും,സമ്പത്ത് നിറയും,ജീവിതം രക്ഷപെടും