സൗജന്യ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് 2024 ൽ റേഷൻ കാർഡ് വഴി പുതിയ അപേക്ഷ.? ഫോണിൽ മെസ്സേജ് എത്തി

സൗജന്യ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് 2024 ൽ റേഷൻ കാർഡ് വഴി പുതിയ അപേക്ഷ.? ഫോണിൽ മെസ്സേജ് എത്തി