2000 രൂപ വന്നു!പിഎം കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലെത്തി ഇവർക്ക് മുടങ്ങി

2000 രൂപ വന്നു!പിഎം കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലെത്തി ഇവർക്ക് മുടങ്ങി

https://youtu.be/AeZvqXqQWls