ഈ കുഞ്ഞുമക്കളെ ഓർത്തു ഇവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഇപ്പോൾ അഭിമാനിക്കുന്നുണ്ടാകും

Their parents must be proud of these babies now