ഉന്തിയ പല്ലുകൾ ഇനി എളുപ്പം നേരയാകാം കമ്പിയിടാതെ

ഉന്തിയ പല്ലുകൾ ഇനി എളുപ്പം നേരയാകാം കമ്പിയിടാതെ