മനസ്സിൽ ഒരു കാര്യം ആഗ്രഹിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നോക്കൂ,നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം വിഷ്ണുമായ സ്വാമി ഉടൻ നടത്തി തരും

മനസ്സിൽ ഒരു കാര്യം ആഗ്രഹിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നോക്കൂ,നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം വിഷ്ണുമായ സ്വാമി ഉടൻ നടത്തി തരും