ഇ ശ്രം കാർഡ് ഉള്ളവർക്ക് 3000 വീതം മാസം പെൻഷൻ

ഇ ശ്രം കാർഡ് ഉള്ളവർക്ക് 3000 വീതം മാസം പെൻഷൻ

https://youtu.be/FFTZtiRkKCM