കൈ കാലുകളില്‍ മരത്തൊലി വളരുന്ന യുവാവിന്റെ കഥ ഞെട്ടിക്കും..!!

കൈ കാലുകളില്‍ മരത്തൊലി വളരുന്ന യുവാവിന്റെ കഥ ഞെട്ടിക്കും..!!