വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനം!500 ന് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ സ്ത്രീകൾക്ക്.300 രൂപ അക്കൗണ്ടിൽ അപേക്ഷ

വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനം!500 ന് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ സ്ത്രീകൾക്ക്.300 രൂപ അക്കൗണ്ടിൽ അപേക്ഷ

https://youtu.be/Jpb2IP5h0vI