വീടുകളിൽ ഫാനും ഇൻഡക്ഷൻ സ്റ്റോവും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് കാർഡ് പുതിയ അപേക്ഷ.

വീടുകളിൽ ഫാനും ഇൻഡക്ഷൻ സ്റ്റോവും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് കാർഡ് പുതിയ അപേക്ഷ.

https://youtu.be/mwWeHpKUfV8