മനസ്സിലെ ആഗ്രഹം നടക്കുമോ ? എപ്പോൾ നടക്കും? കൃത്യമായി പറയാം. ജോലി, വാഹനം, വസ്തു

മനസ്സിലെ ആഗ്രഹം നടക്കുമോ ? എപ്പോൾ നടക്കും? കൃത്യമായി പറയാം. ജോലി, വാഹനം, വസ്തു