റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് മാർച്ച് 4 തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ 3 അറിയിപ്പ്

റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് മാർച്ച് 4 തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ 3 അറിയിപ്പ്

https://youtu.be/jVVppfZV-lg