സർജറി ചെയ്തിട്ടും മാറാത്ത വെരികോസ് വെയ്ൻ മാറാൻ ഇത് പുരട്ടിയാൽ മതി

സർജറി ചെയ്തിട്ടും മാറാത്ത വെരികോസ് വെയ്ൻ മാറാൻ ഇത് പുരട്ടിയാൽ മതി

https://youtu.be/6htLSPSkHhg