കേന്ദ്ര വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനം! വീടുകളിൽ ഫാൻ അമ്മമാർക്ക് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്ക് ടോപ്പ്

കേന്ദ്ര വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനം! വീടുകളിൽ ഫാൻ അമ്മമാർക്ക് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്ക് ടോപ്പ്

https://youtu.be/fImjT_vuJ2g?t=28