കൈലാസത്തിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു മണി മുഴങ്ങുന്നു ദിവ്യപ്രകാശം പരക്കുന്നു.

കൈലാസത്തിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു മണി മുഴങ്ങുന്നു ദിവ്യപ്രകാശം പരക്കുന്നു.