കുടുംബ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ 2 വസ്തു സമർപ്പിക്കൂ, സകല ദുരിതവും തീരും, ജീവിതം രക്ഷപെടും

കുടുംബ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ 2 വസ്തു സമർപ്പിക്കൂ, സകല ദുരിതവും തീരും, ജീവിതം രക്ഷപെടും