ആനകൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിയ്ക്കുന്നത് പോലെഅല്ലകാട്ടാനയോടു തമാശക്ക്വണ്ടിഒന്ന്തള്ളിത്തരുമോ എന്ന്ഡ്രൈവർചോദിച്ചു

ആനകൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിയ്ക്കുന്നത് പോലെഅല്ലകാട്ടാനയോടു തമാശക്ക്വണ്ടിഒന്ന്തള്ളിത്തരുമോ എന്ന്ഡ്രൈവർചോദിച്ചു