ക്ഷേമപെൻഷൻ 1600 അക്കൗണ്ടിലെത്തി ഫോണിൽ ഇങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം അടുത്ത ഗഡു ഉടൻ

ക്ഷേമപെൻഷൻ 1600 അക്കൗണ്ടിലെത്തി ഫോണിൽ ഇങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം അടുത്ത ഗഡു ഉടൻ

https://youtu.be/S7do_Rh595M