മുഖത്തോ ശരീരത്തോ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാ പരിഹാരം

മുഖത്തോ ശരീരത്തോ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാ പരിഹാരം