രക്തക്കുഴലിലെ സകലബ്ലോക്കും അലിഞ്ഞു പുറത്തുപോകും ഇത് കഴിച്ചാൽ

രക്തക്കുഴലിലെ സകലബ്ലോക്കും അലിഞ്ഞു പുറത്തുപോകും ഇത് കഴിച്ചാൽ