റേഷൻകാർഡ് മസ്റ്ററിങ് ചെയ്യാത്തവർ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഏപ്രിൽ മുതൽ മുടങ്ങുമോ?

റേഷൻകാർഡ് മസ്റ്ററിങ് ചെയ്യാത്തവർ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഏപ്രിൽ മുതൽ മുടങ്ങുമോ?

https://youtu.be/xmx9URYaJI4