വീട്ടിൽ എത്തിയ ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ കൂടെ തുണിയില്ലാതെ കട്ടിലിൽ കിടക്കുന്ന ആളെ കണ്ട് ഞെട്ടി പോയി

വീട്ടിൽ എത്തിയ ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ കൂടെ തുണിയില്ലാതെ കട്ടിലിൽ കിടക്കുന്ന ആളെ കണ്ട് ഞെട്ടി പോയി