ഈ രീതിയിൽ പത കാണുന്നുണ്ടോ ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കണം ,ഇവ ഒഴിവാക്കുകയും വേണം ഇല്ലങ്കിൽ കിഡ്‌നി നശിക്കും

ഈ രീതിയിൽ പത കാണുന്നുണ്ടോ ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കണം ,ഇവ ഒഴിവാക്കുകയും വേണം ഇല്ലങ്കിൽ കിഡ്‌നി നശിക്കും