വാസ്തു പ്രകാരം ഊണ് മേശയുടെ (Dining table) സ്ഥാനം ഇതാണ്, ഇവിടെ ഇട്ടാൽ ആ വീട്ടിൽ സമ്പത്ത് വന്ന് നിറയും

വാസ്തു പ്രകാരം ഊണ് മേശയുടെ (Dining table) സ്ഥാനം ഇതാണ്, ഇവിടെ ഇട്ടാൽ ആ വീട്ടിൽ സമ്പത്ത് വന്ന് നിറയും