ദിവസവും രാവിലെ ടവ്വല്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ? തൈറോയിഡ് മരുന്നില്ലാതെ മാറും ജീവിതത്തിൽ വരികയുംഇല്ല

ദിവസവും രാവിലെ ടവ്വല്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ? തൈറോയിഡ് മരുന്നില്ലാതെ മാറും ജീവിതത്തിൽ വരികയുംഇല്ല