ഈ 2 വസ്തുക്കൾ അറിയാതെ പോലും ആർക്കും കൊടുക്കരുത്,ഐശ്വര്യം പോകും

ഈ 2 വസ്തുക്കൾ അറിയാതെ പോലും ആർക്കും കൊടുക്കരുത്,ഐശ്വര്യം പോകും