ബിപിയും ഈസിയായി കുറക്കാൻ ഭക്ഷണത്തിന് കൂടെ വെളുത്തുള്ളി ഇത്പോലെ കഴിച്ചാൽ മതി|

ബിപിയും ഈസിയായി കുറക്കാൻ ഭക്ഷണത്തിന് കൂടെ വെളുത്തുള്ളി ഇത്പോലെ കഴിച്ചാൽ മതി|

https://youtu.be/tQqslpw9kG8