കല്ല്യാൺ വീട്ടിൽ നിന്നും ക്യാഷ് പോയപ്പോൾ സംശയിച്ച പാവപെട്ട മനുഷ്യനെ അവസാനം സംഭവിച്ചത് കരഞ്ഞു പോകും

കല്ല്യാൺ വീട്ടിൽ നിന്നും ക്യാഷ് പോയപ്പോൾ സംശയിച്ച പാവപെട്ട മനുഷ്യനെ അവസാനം സംഭവിച്ചത് കരഞ്ഞു പോകും