ഭഗവാനെ ഈ സമയത്ത് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോ?

ഭഗവാനെ ഈ സമയത്ത് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോ?