ഒരു ചട്ടിയിൽ കറ്റാർവാഴ വീടിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് വളർത്തിയാൽ ആ വീട്ടിൽ സമ്പത്ത് വന്ന് നിറയും- വീട് രക്ഷപെടും

ഒരു ചട്ടിയിൽ കറ്റാർവാഴ വീടിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് വളർത്തിയാൽ ആ വീട്ടിൽ സമ്പത്ത് വന്ന് നിറയും- വീട് രക്ഷപെടും