ഇതാ വരുന്നു കേരളത്തിൽ ഭൂമി ഉള്ളവർക്ക് 4000 രൂപ വീതരണം നാളെ മുതൽ റോഡിൽ പിടി വീഴും 5 പ്രധാന തീരുമാനം

ഇതാ വരുന്നു കേരളത്തിൽ ഭൂമി ഉള്ളവർക്ക് 4000 രൂപ വീതരണം നാളെ മുതൽ റോഡിൽ പിടി വീഴും 5 പ്രധാന തീരുമാനം