വെറും 6 % പലിശയിൽ 15 ലക്ഷം രൂപ വായ്പ / തിരിച്ചടവ് കാലാവധി 8 വർഷം

വെറും 6 % പലിശയിൽ 15 ലക്ഷം രൂപ വായ്പ / തിരിച്ചടവ് കാലാവധി 8 വർഷം