ഇനി കരയണ്ട മനസ്സ് വിഷമിക്കണ് ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ട് ഈ അൽഭുതം നടക്കും

ഇനി കരയണ്ട മനസ്സ് വിഷമിക്കണ് ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ട് ഈ അൽഭുതം നടക്കും