നാളെ (2024 മാർച്ച് 14 വ്യാഴം).പെൻഷൻ 1600 ഒരു മാസത്തേത് കൂടി അനുവദിച്ചു.റേഷൻ റദ്ദാക്കി

നാളെ (2024 മാർച്ച് 14 വ്യാഴം).പെൻഷൻ 1600 ഒരു മാസത്തേത് കൂടി അനുവദിച്ചു.റേഷൻ റദ്ദാക്കി

https://youtu.be/aO2wrpahvOY