നാളെ ക്ഷേമപെൻഷൻ എത്തും!3200 കൂടി നൽകാൻ സർക്കാർ.റേഷൻ കാർഡ് E KYC ക്യാമ്പുകൾ

നാളെ ക്ഷേമപെൻഷൻ എത്തും!3200 കൂടി നൽകാൻ സർക്കാർ.റേഷൻ കാർഡ് E KYC ക്യാമ്പുകൾ

https://youtu.be/ZMU-fgnzk2I