ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കും അത്ഭുതം; കണ്ണൂരില്‍ കോഴി പ്രസവിച്ചു; തള്ളയെയും കൊച്ചിനെയും കാണാന്‍ ജനപ്രവാഹം

ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കും അത്ഭുതം; കണ്ണൂരില്‍ കോഴി പ്രസവിച്ചു; തള്ളയെയും കൊച്ചിനെയും കാണാന്‍ ജനപ്രവാഹം