സർക്കാർ വിഷുകൈനീട്ടങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു 3200രൂപ 13 ഇന ഭക്ഷ്യകിറ്റും K അരിയും

സർക്കാർ വിഷുകൈനീട്ടങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു 3200രൂപ 13 ഇന ഭക്ഷ്യകിറ്റും K അരിയും

https://youtu.be/oUEcvm7iCKg