ന്റെ ചുവട്ടിൽ ഈ വസ്തു വെക്കൂ, പെട്ടെന്ന് ഫലം കിട്ടും, കടങ്ങൾ തീരും,സമ്പത്ത് കുതിച്ചുയരും

ന്റെ ചുവട്ടിൽ ഈ വസ്തു വെക്കൂ, പെട്ടെന്ന് ഫലം കിട്ടും, കടങ്ങൾ തീരും,സമ്പത്ത് കുതിച്ചുയരും