കേരളത്തിൽ മസ്റ്ററിംഗ് നിർത്തിവച്ചു ഇനി റേഷൻ വിതരണം.ഇവർ വീട്ടിലെത്തും

കേരളത്തിൽ മസ്റ്ററിംഗ് നിർത്തിവച്ചു ഇനി റേഷൻ വിതരണം.ഇവർ വീട്ടിലെത്തും

https://youtu.be/nwkud4BmweU