എല്ലാ വീട്ടിലേക്കും ഭക്ഷ്യകിറ്റ് കേന്ദ്രം പ്രഖ്യാപിച്ചു.അരി ആട്ട പരിപ്പ് എല്ലാം വിതരണം തുടങ്ങി

എല്ലാ വീട്ടിലേക്കും ഭക്ഷ്യകിറ്റ് കേന്ദ്രം പ്രഖ്യാപിച്ചു.അരി ആട്ട പരിപ്പ് എല്ലാം വിതരണം തുടങ്ങി