ദൂരെ താൻ പ്രസവിച്ച കിടാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് വീട്ടുകാരെ കൂട്ടി കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കുന്ന അമ്മ പശു

ദൂരെ താൻ പ്രസവിച്ച കിടാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് വീട്ടുകാരെ കൂട്ടി കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കുന്ന അമ്മ പശു