നാളെ മാർച്ച്‌ 18 മുതൽ റേഷൻകാർഡിനെ ബാധിക്കുന്ന അറിയിപ്പുകൾ.E KYC എല്ലാവർക്കും

നാളെ മാർച്ച്‌ 18 മുതൽ റേഷൻകാർഡിനെ ബാധിക്കുന്ന അറിയിപ്പുകൾ.E KYC എല്ലാവർക്കും

https://youtu.be/0mD7lllRibo