സന്തോഷവാർത്ത രണ്ടു മാസത്തെ ക്ഷേമപെൻഷൻ കൂടി 3200 രൂപ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മുഴുവൻ 4800 രൂപ കിട്ടും

സന്തോഷവാർത്ത രണ്ടു മാസത്തെ ക്ഷേമപെൻഷൻ കൂടി 3200 രൂപ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മുഴുവൻ 4800 രൂപ കിട്ടും