തന്റെ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാൻ ആ അമ്മപ്പശു ചെയ്തത് കണ്ടോ?

തന്റെ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാൻ ആ അമ്മപ്പശു ചെയ്തത് കണ്ടോ?