ഈ 1 കാര്യം വീട്ടിൽ ചെയ്താൽ,കുബേര തുല്യം ധനം വന്നുചേരും,സർവ്വ ദോഷങ്ങളും അകന്നുപോകും

ഈ 1 കാര്യം വീട്ടിൽ ചെയ്താൽ,കുബേര തുല്യം ധനം വന്നുചേരും,സർവ്വ ദോഷങ്ങളും അകന്നുപോകും