വമ്പൻ സന്തോഷവാർത്ത ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഇനി വെറും 510 രൂപയ്ക്ക് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനം

വമ്പൻ സന്തോഷവാർത്ത ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഇനി വെറും 510 രൂപയ്ക്ക് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനം